نمای سنگ خشک به روش غیر نمایان انکری

این سیستم از جمله ی روش های جدید و مدرن بوده به گونه ای که در مقابل بارهای دینامیکی از جمله زلزله عملکرد بسیار خوبی دارد و دارای زیرسازی در دو بخش آهنی و آلومینیومی است. در این روش با استفاده از دستگاه مخصوص در محل تعیین شده با عمق قابل کنترل و متناسب با نوع و ضخامت سنگ سوراخی که انتهای آن به اصطلاح پافیلی می شود ایجاد می گردد و پلاک های سنگ با انکرهای مخصوص آلیـاژی به کلیپس متصل و بصورت هنگ بـر روی پروفیـل های ساپورت آلـومینیومی افقـی نصـب و رگـلاژ مـی گردد.


ابعاد سنگ مورد استفاده:                                                              وزن زیرسازی آهنی:

بدون محدودیت                                                                            10 تا 12 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سنگ مورد استفاده:                                                        مقاطع زیر سازی آهنی:

20 میلی متر به بالا                                                                      پروفیل ناودانی(UNP) و قوطی آهنی

این سیستم از جمله ی روش های جدید و مدرن بوده به گونه ای که در مقابل بارهای دینامیکی از جمله زلزله عملکرد بسیار خوبی دارد و دارای زیرسازی در دو بخش آهنی و آلومینیومی است. در این روش با استفاده از دستگاه مخصوص در محل تعیین شده با عمق قابل کنترل و متناسب با نوع و ضخامت سنگ سوراخی که انتهای آن به اصطلاح پافیلی می شود ایجاد می گردد و پلاک های سنگ با انکرهای مخصوص آلیـاژی به کلیپس متصل و بصورت هنگ بـر روی پروفیـل های ساپورت آلـومینیومی افقـی نصـب و رگـلاژ مـی گردد.

پروفیل T1پروفیل Tاسپیسرانکر آلیاژیبراکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپروفیل ساپورت انکریپیچ تمام رزوه استیلپیچ سرمته سربکسپیچ سرمتهپیچ و مهره 60×8 پیچ و مهره نمره 6 , کلیپس هنگمته انکرمهره خاردار استیلواشر تخت و فنری