نمای سرامیک خشک به روش غیر نمایان شیاری

در این روش پلاک های سرامیک پرسلانی نما با استفاده از اسکوپ مخصوص که در شیار ایجاد شده در ضخامت سرامیک قرار میگیرد نصب و رگلاژ می شوند و در انتها اسکوپ ها به بخش زیرسازی آلومینیومی متصل می گردد.


 

ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ابعاد متعارف و نه چندان بزرگ                                                        6 تا 8 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

9 میلی متر به بالا                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، و قوطی آهنی

در این روش پلاک های سرامیک پرسلانی نما با استفاده از اسکوپ مخصوص که در شیار ایجاد شده در ضخامت سرامیک قرار میگیرد نصب و رگلاژ می شوند و در انتها اسکوپ ها به بخش زیرسازی آلومینیومی متصل می گردد.

پروفیل T3پروفیل T4 اسپیسربراکت 8 سانتی , براکت 15 سانتیکلیپس , تک ابتدایی و انتهاییکلیپس تک میانیکلیپس تک ابتدایی و انتهایی کلیپس دوبل میانی پیچ سرمتهپیچ و مهره 60×8 , واشر تخت و فنری