نمای سنگ خشک به روش غیر نمایان شیاری

این روش نیز برای سنگ هایی با ضخامت بالای 2 سانتی متر توصیه می شود و پلاک های سنگ نما با استفاده از قطعات اسکوپ که در شیار ایجاد شده در ضخامت سنگ قرار میگیرد نصب و رگلاژ می شوند و در انتها اسکوپ های استیل یا گالوانیزه با پیچ و مهره و واشر به نبشی آهنی متصل می گردد.


ابعاد سنگ مورد استفاده:                                                                 وزن زیرسازی آهنی:

ابعاد متعارف                                                                                   14 تا  16 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سنگ مورد استفاده:                                                           مقاطع زیر سازی آهنی:

20 میلی متر به بالا                                                                        پروفیل ناودانی(UNP)، نبشی و قوطی آهنی

این روش نیز برای سنگ هایی با ضخامت بالای 2 سانتی متر توصیه می شود و پلاک های سنگ نما با استفاده از قطعات اسکوپ که در شیار ایجاد شده در ضخامت سنگ قرار میگیرد نصب و رگلاژ می شوند و در انتها اسکوپ های استیل یا گالوانیزه با پیچ و مهره و واشر به نبشی آهنی متصل می گردد.

اسپیسراسکوپ شیاریپیچ ومهره 20×8واشر تخت و فنری