نمای سرامیک خشک به روش نمایان

در این روش با استفاده از پروفیل های با مقطع T از جنس آلومینیوم کلیپس ها بر روی پروفیل T عمودی قرار می گیرد و روشی با استحکام بالا و سرعت مناسب می باشد.


ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 1200 میلی متر یا بیشتر                                                     10تا 12 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 1200 میلی متر یا بیشتر

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، و قوطی آهنی

در این روش با استفاده از پروفیل های با مقطع T از جنس آلومینیوم کلیپس ها بر روی پروفیل T عمودی قرار می گیرد و روشی با استحکام بالا و سرعت مناسب می باشد.

پروفیل T1اسپیسربراکت 8 سانتیبراکت 15 سانتیپیچ سرمته سربکسپیچ سرمتهپیچ و مهره 20×8پیچ و مهره 60×8فنر میانیکلیپس تک انتهاییکلیپس دوبل ابتدایی و انتهاییکلیپس دوبل میانیواشر تخت و فنری