نمای سنگ خشک به روش غیرنمایان پیمی

این روش برای سنگ های با ضخامت بالاتر از 2 سانتیمتر و با تراکم کافی استفاده می شود. در این سیستم در ضخامت سنگ سوراخ ایجاد می گردد و با استفاده از اسکوپ های پیمی گالوانیزه و استیل، سنگ در محل خود نصب و رگلاژ می گردد. البته روش پیمی دارای چند روش زیر شاخه ای اعم از پیمی دو طرفه، یک طرفه وغیره می باشد که با توجه به شرایط پروژه و مصالح نما توصیه و اجرا می گردد.


ابعاد سنگ مورد استفاده:                                                                 وزن زیرسازی آهنی:

ابعاد متعارف                                                                                   14 تا 16 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سنگ مورد استفاده:                                                           مقاطع زیر سازی آهنی:

20 میلی متر به بالا                                                                        پروفیل ناودانی(UNP)، نبشی و قوطی آهنی

این روش برای سنگ های با ضخامت بالاتر از 2 سانتیمتر و با تراکم کافی استفاده می شود. در این سیستم در ضخامت سنگ سوراخ ایجاد می گردد و با استفاده از اسکوپ های پیمی گالوانیزه و استیل، سنگ در محل خود نصب و رگلاژ می گردد. البته روش پیمی دارای چند روش زیر شاخه ای اعم از پیمی دو طرفه، یک طرفه وغیره می باشد که با توجه به شرایط پروژه و مصالح نما توصیه و اجرا می گردد.

اسپیسر اسکوپ پیمی یکطرفهپیچ و مهره 20×8فیلر پلاستیکیواشر تخت و فنر