سرامیک خشک به روش نمایان

در این سیستم با استفاده از پروفیل های قوطی از جنس آلومینیوم از حجم زیر سازی آهنی کاسته شده است و نگرانی ناشی از خوردگی و زنگ زدگی آهن تا حد زیادی برطرف شده و با بکارگیری براکت های آهنی جدید طراحی شده در بخش تحقیق و توسعه ی مجموعه ی سورین، ضمن بالا رفتن سرعت اجرا دقت و کیفیت بالایی نیز فراهم می گردد.


ابعاد سرامیک مورد استفاده:                                                        وزن زیرسازی آهنی:

ارتفاع: 1200 میلی متر یا کمتر                                                      6 تا 8 کیلوگرم در هر متر مربع

طول: 1200 میلی متر یا کمتر

ضخامت سرامیک مورد استفاده:                                                   مقاطع زیر سازی آهنی:

10 تا 14 میلی متر                                                                       پروفیل ناودانی(UNP)، قوطی و نبشی آهنی

در این سیستم با استفاده از پروفیل های قوطی از جنس آلومینیوم از حجم زیر سازی آهنی کاسته شده است و نگرانی ناشی از خوردگی و زنگ زدگی آهن تا حد زیادی برطرف شده و با بکارگیری براکت های آهنی جدید طراحی شده در بخش تحقیق و توسعه ی مجموعه ی سورین، ضمن بالا رفتن سرعت اجرا دقت و کیفیت بالایی نیز فراهم می گردد.

 براکت 8 سانتیبراکت آهنیپروفیل رانرUپروفیل رانرپروفیل قوطی رانرپروفیل قوطی کنجپیچ سرمته سربکسپیچ سرمتهپیچ و مهره 60×8پیچ و مهره نمره 6فنر میانیکلیپس تک ابتداییکلیپس تک انتهاییکلیپس تک میانیکلیپس دوبل ابتداییکلیپس دوبل انتهاییکلیپس دوبل میانیواشر تخت و فنری