نمای سنگ خشک به روش نمایان

از جمله ی سریع ترین روش های نصب سنگ به صورت خشک میباشد. در این روش با استفاده از اسکوپ های نمایان، قطعات سنگ بر روی نما نصب می شوند. از ویژگی های این روش، امکان نصب سنگ هایی با ضخامت های متغیر با دامنه ی 4 میلیمتر می باشد.


ابعاد سنگ مورد استفاده:                                                                 وزن زیرسازی آهنی:

بدون محدودیت                                                                               12 تا 15 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سنگ مورد استفاده:                                                           مقاطع زیر سازی آهنی:

15 میلی متر اسمی به بالا                                                               پروفیل ناودانی، نبشی و قوطی آهنی

از جمله ی سریع ترین روش های نصب سنگ به صورت خشک میباشد. در این روش با استفاده از اسکوپ های نمایان، قطعات سنگ بر روی نما نصب می شوند. از ویژگی های این روش، امکان نصب سنگ هایی با ضخامت های متغیر با دامنه ی 4 میلیمتر می باشد.