نمای سنگ خشک به روش نمایان

در این سیستم با استفاده از زیرسازی آلومینیومی حجم زیر سازی آهنی تا حد زیادی کاهش یافته و امکان نصب کلیپس ها بر روی پروفیل های رانر عمودی آلومینیومی بصورت چرخشی فراهم می گردد و ضمن ایجاد سرعت نصب بالا باعث افزایش کیفیت و دقت در اجرا نیز می گردد. روش vs.s.2 جزو روش های جدید می باشد.


   

ابعاد سنگ مورد استفاده:                                                                 وزن زیرسازی آهنی:

بدون محدودیت                                                                               6 تا 8 کیلوگرم در هر متر مربع

ضخامت سنگ مورد استفاده:                                                           مقاطع زیر سازی آهنی:

20 میلی متر به بالا                                                                        پروفیل ناودانی(UNP) یا نبشی و قوطی آهنی

در این سیستم با استفاده از زیرسازی آلومینیومی حجم زیر سازی آهنی تا حد زیادی کاهش یافته و امکان نصب کلیپس ها بر روی پروفیل های رانر عمودی آلومینیومی بصورت چرخشی فراهم می گردد و ضمن ایجاد سرعت نصب بالا باعث افزایش کیفیت و دقت در اجرا نیز می گردد. روش vs.s.2 جزو روش هـای جدیـد می باشـد.

براکت 3 سانتیبراکت آهنیپروفیل رانرپروفیل قوطی رانرپروفیل قوطی کنجپیچ سرمته سربکسپیچ و مهره 60×8پیچ و مهره نمره6فنرمیانیکلیپس تک ابتداییکلیپس دوبل ابتداییکلیپس تک میانیکلیپس دوبل انتهاییکلیپس دوبل میانیواشر تخت و فنری